Prehliadky a skúšky

Odborné prehliadky a skúšky podľa STN 33 1500 (prvá aj periodická odborná prehliadky a skúška) a STN 33 1600 (odborné prehliadky, odborná skúška a kontrola elektrického ručného náradia počas používania).

Zodpovedným pracovníkom pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok je Peter Hanesch, ktorý má príslušnú odbornú spôsobilosť, osvedčenú Technickou inšpekciou č.:255 INA 998 EZ E A E2 vyhlášky ÚBP SR č.: 74/1996 Z.z. v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.